استاد رائفی پور: ” عباس هم از نسلش نبود – استوری اینستاگرام ”