مهدویت 12
logo header

کلیپ های زیرنویس دار

پست های مربوط به این دسته :

image content
شناسنامه منجی (بخش دوم)
savior birth certificate Part II

اطلاعاتی پایه از امام زمان
Basic Information of Imam Mahdi

image content
شناسنامه منجی (بخش اول)
savior birth certificate Firt Part

اطلاعاتی پایه از امام زمان
Basic Information of Imam Mahdi

image content
سیره قضایی امام زمان
method of judgment of imam mahdi

سیره قضایی امام زمان
method of judgment of imam mahdi

علی اکبر رائفی پور
image content
منجی عالم بشریت
The Savior Of The Human World

توضیحات آقای علی اکبر رائفی پور در مورد منجی عالم بشریت
Description by Mr. Ali Akbar Raefipour about the Savior of the Humanity

علی اکبر رائفی پور
image content
الگوی امام زمان

توضیحی درباره اینکه الگوی امام زمان کیست؟
who is the pattern of the imam mahdi

محمد امین اصغری
image content
سرباز واقعی
Real Solider

توضیحات در مورد اینکه سرباز واقعی امام زمان کیست؟
Who is the real soldier of Imam Mahdi

علی اکبر رائفی پور