“ظهور حضرت مهدی (عج) در قلمرو و فرهنگ اهل سنت”
متقي هندي متوفاي 975 مي نويسد: علماي مذاهب چهار گانه شافعي، حنفي،مالكي و حنبلي، در صحت احاديث مهدي (عج) اتفاق نظر دارند و معتقدند كه واجب است تمام مسلمانان بر اين
موضوع ايمان بياورند.
ابن خلدون مي گويد: بين تمام اهل اسالم در طول تاريخ مشهور است كه در آخر الزمان مردي از اهل بيت به نام مهدي قيام خواهد نمود و دين اسلام را ياري و عدالت را گسترش خواهد داد و تمام مسلمين ، از آن متابعت نموده و بر تمام ممالك اسالمي مستولي خواهد شد.
و همچنين زبيدي مي نويسد: مهدي، نام كسي است كه رسول اكرم (ص) بشارت آمدن آن را داده است.جعلنا َّللا من أنصاره.
پس معلوم است كه مسئله حضرت مهدي (عج) در قلمرو گسترده فرهنگ اسالمي اهل سنت نيز به نحو مبسوط، بحث شده و در اين زمينه، مستقال يا ضمنا كتابها و مقاالت متعددي به رشته تحريردرآمده و در معتبرترين كتابهاي اهل سنت مانند: الرسالة مسند احمد بن حنبل، رئيس مذهب حنابله، متوفاي 241 ،صحيح بخاري از محمد بن اسماعيل بخاري، متوفاي 256 ،صحيح مسلم از مسلم بن حجاج، متوفاي 261 ،سنن ابن ماجه از محمد بن يزيد بن ماجه قزويني، متوفاي 275 ،سنن ابي داود از ابوداود سليمان بن اشعث، متوفاي،صحيح ترمذي از محمد بن عيسي ترمذي متوفاي 279 و… ويژگيهاي حضرت مهدي (عج) و علائم ظهور و حكومت جهاني و استيالي آن حضرت بر عالم، مطرح گرديده است.