استاد رائفی پور: ” اگر بخوای خودت راهتو پیدا میکنی ”